Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer

Sådan kommer du i kontakt med bestyrelsen

Greve Landsby Vandværk
Lillegade 11
2670 Greve

Email: kontakt@grevelandsbyvand.dk

SIGNATURFORKLARING OVERSIGTSKORT

Stophane


Målerbrønd


Hovedstophane

Greve Landsby Vandværk Døgnvagt Minimer

DØGNVAGT

Tlf.: 43 94 11 10

e-mail: kontakt@grevelandsbyvand.dk

Forside Minimer

NYHED

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

onsdag den 24. januar 2018 kl. 19.30

i Godthaab Forsamlingshus, Greve Landevej 80, 2670 Greve.

Den ekstraordinære generalforsamling har følgende:

DAGSORDEN

 

1.     Valg af dirigent og referent

2.     Forslag:                  

 

a)      Indgåelse af endelig aftale med Tune Vandværk, hvoraf nogle af aftalens hovedpunkter er:

-        Samtlige aktiver og passiver vedr. Greve Landsby Vandværk – med undtagelse af selve vandværksgrunden og –bygningen samt begge boringer – overdrages til Tune Vandværk inkl. eventuelt resterende indestående i pengeinstitut, efter at Greve Landsby Vandværk har etableret ”nødforsyningsledning” med tilhørende matrikel, styring mm. mellem Tune Vandværk og Greve Landsby Vandværk.

-        Tune Vandværk overtager samtlige anlæg fra Greve Landsby Vandværk samt forpligtelser over for forbrugerne, som er knyttet til Greve Landsby Vandværk, herunder nødforsyningsledningen, som ved overtagelsen bliver en permanent forsyningsledning fra Tune Vandværk til Greve Landsby.

-        Forbrugerne/andelshaverne i Greve Landsby Vandværk indtræder ved overdragelsen som andelshavere på lige fod med de øvrige andelshavere i Tune Vandværk.

-        Forbrugerne/andelshaverne i Greve Landsby Vandværk bliver underlagt Tune Vandværks takststruktur.

-        Greve Landsby Vandværk betaler ikke anlægsbidrag til Tune Vandværk i forbindelse med overdragelsen.

-        Overdragelsen af Greve Landsby Vandværk sker med virkning fra den 1. januar 2019, dog betinget af generalforsamlingens godkendelse af endelig aftale.

-        Tune Vandværk hjælper Greve Landsby Vandværk med varetagelse af driften af vandværket allerede fra den 1. januar 2018.

 

b)    Forslag til vedtægtsændring af § 13 – ny formulering:

”Dersom opløsning vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion eller sammenlægning med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsning besluttes med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede”.

 

c)     Beslutning om at træde i likvidation/opløse vandværket.

 

d)    Beslutning om valg af likvidator når likvidationen/opløsning indledes.

 

De anførte punkter på dagsordenen skal vedtages efter vedtægternes § 9, hvor mindst 2/3 af de stemmeberettigede skal være til stede, og mindst 2/3 af disse skal stemme for.

 

Kan forslagene ikke vedtages med tilstrækkeligt flertal indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling.


Hvis du/I ikke har mulighed for at møde op til den ekstraordinære generalforsamling kan du/I afgive en skriftlig fuldmagt. Opmærksomheden henledes på, at et medlem ud over egen stemme kun kan afgive yderligere en stemme ved fuldmagt jf. vandværkets vedtægter.


Den betingede aftale kan rekvireres via mail på kontakt@grevelandsbyvand.dk

 

På bestyrelsens vegne, Kim Velgaard, formand

Greve Landsby Vandværk, c/o Grevetoften 8A, 2670 Greve

Tlf. 5377 4773, Email: kontakt@grevelandsbyvand.dkwww.grevelandsbyvand.dk 

REFERAT AF TIDLIGERE EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i PDF FRA ONSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2017 KL. 20.00

BESLUTNINGER:

Bemyndigelse til bestyrelsen til at indgå betinget
aftale med Tune Vandværk om sammenlægning
med Tune Vandværk, hvorved Tune Vandværk
overtager vandforsyningen i Greve Landsby Vandværks
forsyningsområde.

Beslutning om etablering af nødforsyning til Tune Vandværk til en forventet omkostning på ca. 400.000 kr. ekskl. moms.

Baggrundsmateriale: 

20170222 - Analyse af fremtidens vandforsyning_Greve Landsby Vandværk 
Avis udklip vedr. andelshaver problematikken mht Greve Vandværk
Brev Greve Landsbys Vandværk - 15.08.2017
referat møde med Greve Vandværk - 27.06.2017
referat møde med Tune Vandværk - 27.06.2017
Tune Vandværk renovering

DRIFT PASSER

Tune Vandværk (Greve Landsby Vandværks driftvagt) kan kontaktes i forbindelse med drift-problemer på  tune-vand@mail.dk eller telefon 46139580 

KASSERER

Der er åbnet op for indberetning af måler standen til Vandværket via selvbetjening - måleraflæsning. Anvend målernummer og forbrugsnummer jf. seneste opkrævning til indberetningen. Seneste frist for indberetning er søndag 7 januar 2018. Herefter er der lukket for indberetning og Vandværket fastsætter forbruget skønsmæssigt. 

 


 

Copyright Rambøll Danmark A/S